Regulamin - domki-aga

Przejdź do treści
Regulamin
REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UŻYTKOWANIA WYNAJMU DOMKÓW ‘AGA’.

§1

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 20% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.
2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni . w momence zaksięgowania wpłaty wysyłamy potwierdzenie smsem. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
4. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od długości pobytu, liczby osób, terminu pobytu, itp.
5. Koszt pobytu obejmuje:
- zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku,
- bieliznę pościelową,
- worki na śmieci, papier toaletowy, płyn do mycia naczyć - tylko w ilości będącej na wyposażeniu domku
Dodatkowa wymiana pościeli w trakcie pobytu 15zł.
6. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on powyższy regulamin najmu.
7. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
9. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.

§2

ZASADY POBYTU I ZAKWATEROWANIE

1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd) Wcześniejszy przyjazd tylko za zgodą właściciela.
2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. W dniu zakwaterowania użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty klimatycznej za wszystkie osoby zakwaterowane w wynajętym domku. Opłatę klimatyczna przyjmuje właściciel obiektu.
5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów.
8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności właściciela obiektu lub osoby upoważnionej.
9. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
10. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku.
11. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela obiektu . Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.). Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
12. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
13. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
14. W każdym domku, w widocznym miejscu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować właściciela obiektu. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, klient zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 350 zł za posprzątanie domku.
15. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.
16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
17. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu.
18. W przypadku wystąpienia usterek technicznych klient proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
19. Właściciel obiektu lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu klienta wynajmującego dany domek.
20. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
21. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
23. Klient zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe).
24. Każdorazowo opuszczając domek, klient powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
25. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez właściciela obiektu.
26. Psy i inne zwierzęta nie są akceptowane na terenie ośrodka. Ewentualne odstępstwa należy uzgadniać bezpośrednio z właścicielem w momencie rezerwacji wstępnej.
27. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci. Szczegóły segregacji opisane są w ulotkach znajdujących się w każdym domku oraz bezpośrednio przy pojemnikach.
28. Zabrania się wynoszenia z domków mebli oraz wyposażenia, które nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz (plażowania itp.).

§3

CISZA NOCNA

1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00
2. W czasie ciszy nocnej nie zabrania się przebywania na zewnątrz domku, dopuszczalne jest grillowanie i przesiadywanie na zewnątrz, ale przy bezwzględnym zachowaniu spokoju.
3. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, krzyków, wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań.
4. W sytuacji nie zastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, właściciel obiektu ma prawo wezwać ochronę, która odprowadzi zakłócających spokój do swojego pokoju. Jeżeli to nie poskutkuje, to taka osoba zostanie natychmiastowo wymeldowana z domków i zostanie zmuszona do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym w asyście ochrony. W takiej sytuacji żaden zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.
5. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§4

GOŚCIE Z ZEWNĄTRZ- nie zameldowani

1. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 22.00, w przeciwnym razie klientowi wynajmującemu domek zostanie naliczona opłata w wysokości 80 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz 22.00.
2. W przypadku, gdy gość z zewnątrz ma zamiar zostać dłużej (np. na grillu itp.), taką sytuację należy zgłosić właścicielowi oraz poinformować o planowanej godzinie wyjścia gościa.

§5

UBEZPIECZENIE

1. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

§6

SPORY

1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia Sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

§7

PLAC ZABAW

1. Pełną odpowiedzialność za dzieci (niezależnie od wieku) podczas pobytu w naszym ośrodku i na placu zabaw ponoszą rodzice.

Created with WebSite X5
Aga
tel.: +48 943 515 720
tel. kom.: +48 602 806 473
e-mail: grazyna.piatkiewicz@wp.pl
Wróć do spisu treści